Kult (MK) 5‑01 Roční výkaz o periodickém tisku

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 5‑01

a)    Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o periodickém tisku pro potřeby Ministerstva kultury, které budou využívány v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985 a dále podle § 7 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin podle periodicity a jazyka vydání, časopisy podle periodicity, jazyka vydání a tematických skupin.

b)    Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna České republiky podle
CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),
CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).

c)    Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)    Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2018

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury