Kult (MK) 25-01 Roční výkaz o hudebních tělesech

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ
Roční výkaz o hudebních tělesech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE
Kult (MK) 25-01

a)   Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hudebních tělesech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské hudební rady a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony a hospodaření hudebního tělesa, počet zaměstnanců, počet hostujících umělců.

b)   Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Hudební tělesa veřejně vystupující v České republice i v zahraničí podle
CZ-NACE 90.01 (scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).

c)   Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

d)   Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2018

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury