Kult (MK) 24‑01 Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy…

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 24‑01 (mutace a, b)

a)    Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 8, § 12, § 14 a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců v členění dle dosaženého vzdělání a úkony orgánů veřejné správy na úseku památkové péče členěné v souladu s ustanoveními relevantních právních předpisů.

b)    Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle CZ-NACE 84.11 (všeobecné činnosti veřejné správy).

c)    Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)    Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2018

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury