Kult (MK) 23-01 Roční výkaz o festivalech

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 23-01

a)    Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění, Mezinárodní organizace pro lidové umění a Mezinárodní organizace folklorních sdružení a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivita a právní forma subjektů – pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, literární, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počet zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.

b)    Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalů podle
CZ-NACE 90.01 (scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).

c)    Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d)    Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2018

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury