Kult (MK) 12‑01 Roční výkaz o knihovně

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 12‑01

a)    Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o knihovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.

b)    Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační podle CZ-NACE 91.01 (činnosti knihoven a archivů).

c)    Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)    Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. února 2018

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury